Tra cứu văn bản (Đánh số văn bản hoặc các từ cần tìm ví dụ 163/2006/NĐ-CP):


DANH BẠ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 VÀ CÁC QUỸ TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
Phần I. Danh bạ các phòng chức năng NHNN tỉnh Bắc Giang
Đang cập nhật . . . 
 
Phần II. Danh bạ các Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh tỉnh Bắc Giang

1. QUỸ TÍN DỤNG HỒNG GIANG – HUYỆN LỤC NGẠN
Địa Chỉ: Xã Hồng Giang huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 590 324
Email: qtdndhonggiang_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Tiến Nam  ……………….…………. Điện thoại 01296551777
Giám đốc:     Nguyễn Văn Viện …………….……..…...……… Điện thoại 0913372205
__________________________________________________________________________________

2. QUỸ TÍN DỤNG NGHĨA HỒ – HUYỆN LỤC NGẠN
Địa Chỉ: Xã Nghĩa Hồ huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 691 5745
Email: qtdndnghiaho_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Vi Văn Hành ………………………………… Điện thoại 0984772323
Giám đốc: Phạm Ngọc Vượng …………………...…….……… Điện thoại 01665850767
__________________________________________________________________________________ 

3. QUỸ TÍN DỤNG THỊ TRẤN CHŨ – HUYỆN LỤC NGẠN
Địa chỉ: Thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 882 525
Email: qtdndttchu_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: ………………
Giám đốc: Hoàng Xuân Thướng………………
__________________________________________________________________________________ 

4. QUỸ TÍN DỤNG QUÝ SƠN – HUYỆN LỤC NGẠN
Địa chỉ: Xã Quý Sơn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 583 212
Email: qtdndquyson_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Vi Thị Kim Khanh ………………………………Điện thoại 0975144262
Giám đốc: Trần Thị Loan …………………………………..…..…Điện thoại 0976978154
__________________________________________________________________________________ 

5. QUỸ TÍN DỤNG THỊ TRẤN AN CHÂU – HUYỆN SƠN ĐỘNG
Địa chỉ: Thị trấn An Châu huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 598 699 – (02403) 598 899
Email: qtdndanchau_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT:  Phạm Văn Chung   ………………….…………… Điện thoại 0979886206
Giám đốc:           Trần Văn Phú  ...……………………...……………Điện thoại 0904833499
Phó Giám đốc:    Trần Xuân Mậu   …….……………………………Điện thoại 0979886544
__________________________________________________________________________________ 

6. QUỸ TÍN DỤNG TÂN AN – HUYỆN YÊN DŨNG
Địa chỉ: Thị trấn Tân Dân huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 761 600
Email: qtdndtanan_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Hoàng Xuân Vận   ……………………………..… Điện thoại 0984220424
Giám đốc: Nguyễn Xuân Tiến    …………………………...…….… Điện thoại 0988929693
__________________________________________________________________________________ 

7. QUỸ TÍN DỤNG TÂN HƯNG – HUYỆN LẠNG GIANG
Địa chỉ: Xã Tân Hưng huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 580 220
Email: qtdndtanhung_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Lê Nguyên Hồng   …………………………………… Điện thoại 0947335442
Giám đốc: Hoàng Duy Tạo   …………………………………....……… Điện thoại 01688024199
__________________________________________________________________________________ 

8. QUỸ TÍN DỤNG TÂN DĨNH – HUYỆN LẠNG GIANG
Địa chỉ: Xã Tân Dĩnh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 881 105
Email: qtdndtandinh_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Văn Lượng    …………………………… Điện thoại 0972788712
Giám đốc: Đào Tiến Sáng …………………………….……………  Điện thoại 0916142683
__________________________________________________________________________________ 

9. QUỸ TÍN DỤNG AN HÀ – HUYỆN LẠNG GIANG
Địa chỉ: Xã An Hà huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 880 007
Email: qtdndanha_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Văn Thế  …………………………......… Điện thoại 01685372215
Giám đốc: Đồng Bá Muôn ……………….…………………………Điện thoại 0975784840
__________________________________________________________________________________ 

10. QUỸ TÍN DỤNG XƯƠNG LÂM – HUYỆN LẠNG GIANG
Địa chỉ: xã Xương Lâm huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 580 714
Email: qtdndxuonglam_bg@sbv.gov.vn  - website:http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Đức Cường   ……...……………….…… Điện thoại 0984024075
Giám đốc: Dương Quang Thanh …………………….…………… Điện thoại 0979850619
__________________________________________________________________________________ 

11. QUỸ TÍN DỤNG THÁI ĐÀO – HUYỆN LẠNG GIANG
Địa chỉ: Xã Thái Đào huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 836 721
Email: qtdndthaidao_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: ………………
Giám đốc: ………………
__________________________________________________________________________________ 

12. QUỸ TÍN DỤNG BẢO SƠN – HUYỆN LỤC NAM
Địa chỉ: Xã Bảo Sơn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 584 847
Email: qtdndbaoson_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Tô Xuân Hồng  ………………………..………… Điện thoại 0984172606
Giám đốc: Dương Văn Tĩnh ….…………………………………… Điện thoại 0983784856
__________________________________________________________________________________ 

13. QUỸ TÍN DỤNG LAN MẪU
Địa chỉ: Xã Lan Mẫu huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 693 312
Email: qtdndlanmau_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Văn Dũng …………...….…………....… Điện thoại 0978895928
Giám đốc: Chu Văn Tiến   ……………………….…………….…  Điện thoại 0936686682
__________________________________________________________________________________ 

14. QUỸ TÍN DỤNG VIỆT NGỌC – HUYỆN TÂN YÊN
Địa chỉ: Xã Việt Ngọc huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 833 486
Email: qtdndvietngoc_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Xuân Thinh …………….………….……Điện thoại 0983723316
Giám đốc: Lê Văn Thanh ……………………………………..……Điện thoại 0989748415
__________________________________________________________________________________ 

15. QUỸ TÍN DỤNG NGỌC CHÂU – HUYỆN TÂN YÊN
Địa chỉ: Xã Ngọc Châu huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) ………………
Email: qtdndngocchau_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Tống Văn Tuấn   ……………………………..…Điện thoại 01657131476
Giám đốc: Nguyễn Thị Huyền  ………………………………...…Điện thoại 093603108
__________________________________________________________________________________ 

16. QUỸ TÍN DỤNG LAM CỐT
Địa chỉ: Xã Lam Cốt huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: ………………
Email: qtdndlamcot_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: ………………
Giám đốc: ………………
__________________________________________________________________________________ 

17. QUỸ TÍN DỤNG THỊ TRẤN NHÃ NAM
Địa chỉ: Thị trấn Nhã Nam huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 579698
Email: qtdndnhanam_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT:  Nguyễn Trung Thủy ………………….......……Điện thoại 0912097829
Giám đốc:  Đào Trọng Tiến …………………………….…………Điện thoại 0912681669
__________________________________________________________________________________ 

18. QUỸ TÍN DỤNG ĐÔNG LỖ – HUYỆN HIỆP HOÀ
Địa chỉ: Xã Đông Lỗ huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 569555
Email: qtdnddonglo_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Phạm Văn Tứ …………………..………….……Điện thoại 0989488776
Giám đốc: Đỗ Văn Nam   …………………………………….……Điện thoại  01697042245
__________________________________________________________________________________ 

19. QUỸ TÍN DỤNG DĨNH KẾ – THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Địa chỉ: Xã Dĩnh Kế  thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 855 513
Email: qtdnddinhke_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Dương Ngọc Khanh ………...…………………Điện thoại 0912161077
Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy Loan …………….……………..…Điện thoại 0916034718
__________________________________________________________________________________ 

20. QUỸ TÍN DỤNG THỌ XƯƠNG – THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Địa chỉ: Phường Thọ Xương thành phố Bắc Giang
Điện thoại: (02403) 727868
Email: qtdndthoxuong_bg@sbv.gov.vn  - website: http://quytindungbacgiang.blogspot.com/
Chủ tịch HĐQT: Bùi Đức Bình ……………………..............… Điện thoại 01698007007
Giám đốc: Đặng Thị Việt Hà …………………….............…… Điện thoại 01698007007
__________________________________________________________________________________